projekt menadzment

 

 

PROJEKT MENADŽMENT

 

Projekt menadžment predstavlja disciplinu planiranja, organizovanja i upravljanja resursima radi uspešne implementacije specifičnih projektnih ciljeva i zadataka. Ponekad projekt menadžment dolazi u konflikt sa program menadžmentom, mada, tehnički, program ipak predstavlja viši nivo i grupu povezanih i međusobno zavisnih projekata.

 

TROUGAO PROJEKT MENADŽMENTA

Kao i svaki poduhvat i projekat mora biti sproveden pod određenim uslovima. Tradicionalno, ovi uslovi definisani su kao „obim“, „vreme“ i „troškovi“. Ova tri uslova takođe se nazivaju i „Trougao projekt menadžmenta“. Moramo napomenuti da nijedna od ove tri strane trougla ne može biti promenjena a da to ne utiče na ostale dve. Detaljnijim posmatranjem uviđamo prisustvo i četvrtog uslova, a to je „kvalitet“.

Uslov „vreme“ odnosi se na vremenski period potreban za realizaciju projekta. Uslov „troškovi“ odnosi se na budžet predviđen za realizaciju projekta. Uslov „obim“ odnosi se na ono što se mora uraditi kako bi se proizveo željeni projektni rezultat. Ova tri uslova vrlo često se takmiče među sobom za prevlast: povećanje obima u većini slučajeva podrazumeva povećanje i vremena i troškova, kratak vremenski period obično podrazumeva povećanje troškova i smanjenje obima, a tesan budžet uslovljava kraći vremenski period i manji obim.

Uspešnost Projekt Menadžmenta u stvari predstavlja obezbeđivanje potrebnih preduslova kako bi projektni tim (a ne samo projekt menadžer) bio u mogućnosti da organizuje posao i ravnomerno ispuni sva tri uslova.