ohsas18001

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

NADZOR NA GRADILIŠTIMA

 • Koordinacija mera bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Koordinator za izvodjenje radova.new service
 • Koordinator za izradu projekta.new service

KONSALTING

 • Kontinualna usluga lica za Bezbednost i zdravlje na radu,
 • Procena rizika i izrada Akta o proceni rizika,
 • Softverska podrška poslovima bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Pravna podrška poslodavcima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Izrada pravilnika o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti BZR,
 • Izrada programa obuke za bezbedan i zdrav rad,
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta,
 • Izrada pravilnika o sredstvima lične zaštite,
 • Izrada pravilnika o pregledu i održavanju ex-uređaja,
 • Izrada pravilnika i elaborata o delovanju u slučaju akcidenta i postupanju u slučaju opasnosti,
 • IMPLEMENTACIJA STANDARDA ISO 45001

EDUKACIJA

 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad,
 • Priprema za polaganje stručnog ispiti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Seminari, savetovanja i stručne rasprave po pitanjima bezbednosti izdravlja na radu,
 • Radionice za procenu rizika,
 • Edukacija menadžera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Obuka rukovaoca benzinske stanice,
 • Obuka za korišćenje sredstava lične zaštite,
 • Obuka rukaovaoca propan - butan stanice,
 • Obuka lica koja rukuju opasnim materijama,
 • Obuka viljuškarista za bezbedan rad,
 • Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći,
 • Obuka za rad u gasno - opasnim zonama,
 • Upoznavanje sa savremenim sredstvima lične zaštite i opremom za reagovanje u akcidentnim situacijama.

PREGLEDI I ISPITIVANJA

 • Uslova radne okoline - mikroklime,
 • Hemijskih štetnosti,
 • Fizičkih štetnosti,
 • Osvetljenosti,
 • Elektroinstalacija,
 • Gromobranskih instalacija,
 • Elektroinstalacija u protiveksplozivnoj zaštiti.