iso

 

implementation

 

novo

IMPLEMENTACIJA NOVOG ILI TRANZICIJA POSTOJEĆEG SISTEMA 

sa ISO 50001:2011 na NOVU verziju ISO 50001:2018

 

STANDARDI

ISO organizacija

ISO (International Organization for Standardization) je najveća svetska organizacija koja se bavi razvojem i izdavanjem internacionalnih standarda.

ISO predstavlja mrežu nacionalnih instituta za standardizaciju 162 zemlje, po principu jedan član iz svake države, sa Centralnim sekretarijatom u Ženevi u Švajcarskoj, koji koordinira sistemom.

U oktobru 1946. delegacije iz 25 zemalja, na sastanku na Institutu za civilno inženjerstvo u Londonu, odlučile su da osnuju internacionalnu organizaciju, čiji cilj bi bio da internacionalno koordinira i unificira industrijske standarde. ISO organizacija je zvanično počela sa radom 23. februara 1947.

Naš fokus je na pružanju konsultantskih usluga kod uspostavljanja sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001 i sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001.

REALIZACIJA KONSULTANTSKE USLUGE

Realizacija konsultantske usluge podeljena je na faze, čime se omogućava preispitivanje statusa prethodno realizovane faze i utvrđivanje potrebnih aktivnosti i resursa pre početka sledeće faze i to po pojedinim projektima.