iso50001

 

ISO-50001

ISO-50001

ISO 50001:2018

Ovaj međunarodni standard specificira zahteve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema upravljanja energijom, čija je svrha da omogući organizaciji da prati sistematski pristup u postizanju stalnog poboljšanja energetskih karakteristika, uključujući i energetsku efikasnost upotrebe energije i potrošnje.
Definiše uslove koje moraju da se primene kod potrošnje energije, uključujući merenja, dokumentaciju i izvještavanje, dizajn i nabavku opreme, sistema, procesa i kadrova koji doprinose energetskoj efikasnosti.
Ovaj međunarodni standard se primenjuje na sve varijable koje utiču na energetske karakteristike koje se mogu pratiti i pod uticajem su organizacije.
ISO 50001 standard je dizajniran tako da se koristi samostalno, ali se može i integrisati sa drugim sistemima upravljanja. Standard se primenjuje na bilo koju organizaciju koja želi da osigura da je u skladu sa svojom politikom energetske efikasnoisti ili želi da dokaže to i drugim zainteresovanim stranama.

IMPLEMENTACIJA

Predviđene su sledeće aktivnosti po pojedinim fazama realizacije konsultantske usluge za realizaciju projekta ISO 50001 - Standard za sisteme menadžmenta energetskom efikasnošću.

 

 

1. Definisanje organizacione strukture za realizaciju konsultantske usluge;

 

  • određivanje predstavnika rukovodstva za sistem menadžmenta energetskom efikasnošću
  • određivanje članova Tima za realizaciju Projekta;
  • utvrđivanje procesa i aktivnosti koje je neophodno držati pod kontrolom u okviru sistema menadžmenta energetskom efikasnošću

 

2. Dokumentovanje sistema

 

3. Izdavanje, odobravanje i distribucija dokumentacije sistema menadžmenta
    energetskom efikasnošću

 

4. Obuka za primenu dokumentacije

 

5. Obuka za interne provere

 

6. Interne provere sistema

 

7. Pripreme za sertifikaciju, preispitivanje i utvđivanje ciljeva energetske efikasnosti

 

 

SERTIFIKACIJA

(prisustvo i pomoć tokom sertifikacije)