iso9001

ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta kvaliteta

Najznačajniji faktor poslovne uspešnosti na tržištu je kvalitet proizvoda/usluge. Kvalitetom se obezbeđuje lojalnost korisnika na globalnom nivou, izgrađuje brend i postiže bolja pozicioniranost na svetskoj i nacionalnoj ekonomskoj rang listi.

Razlog zbog koga je standard ISO 9001 čest u primeni od strane organizacija, a veoma često i sam uslov za početak saradnje između dve organizacije, je:

 • svest o potrebi za poboljšanjem sopstvenog načina poslovanja,
 • svest o potrebi za kvalitetnijim poslovnim partnerima,
 • svest o potrebi za zadovoljnijim korisnicima i
 • svest o potrebi za sveopštim boljitkom i napretkom poslovnog okruženja u okviru kog organizacija vrši svoje aktivnosti.

Standard ISO 9001 je jedini standard u poslovnom svetu, koji se koristiti za sertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom, za koji međunarodna sertifikaciona tela izdaju sertifikate o usaglašenosti. Ovi sertifikati su dokaz da sertifikovana organizacija ima efikasan sistem kojim postiže:

 • zadovoljstvo korisnika i ispunajvanje njihovih zahteva,
 • efektivnost i kontinuitet u primeni zahteva standarda ISO 9001,
 • verodostojnost u ispunjavanju zakonskih, ugovornih i drugih preuzetih obaveza,
 • poverenje tržišta u kvalitet proizvoda/usluga.

 

IMPLEMENTACIJA

Predviđene su sledeće aktivnosti po pojedinim fazama realizacije konsultantske usluge za realizaciju projekta QMS, ISO 9001 - Standard za sisteme menadžmenta kvalitetom

1. Definisanje organizacione strukture za realizaciju konsultantske usluge;

 •  određivanje predstavnika rukovodstva za sistem menadžmenta kvalitetom
 •  određivanje članova Tima za realizaciju Projekta;
 •  utvrđivanje procesa i aktivnosti koje je neophodno držati pod kontrolom u okviru sistema menadžmenta kvalitetom;

2. Dokumentovanje sistema. Usklađivanje i revizija postojeće dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom, sa zahtevima standarda ISO 9001;

3. Izdavanje, odobravanje i distribucija dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom za korišćenje;

4. Obuka za primenu dokumentacije (obavlja se permanentno u toku realizacije konsultantske usluge);

5. Obuka za interne provere – obuka za način provere uspešnosti primene sistema menadžmenta kvalitetom;

6. Interne provere sistema (interna provera funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetom);

7. Pripreme za sertifikaciju, preispitivanje i utvđivanje ciljeva kvaliteta;

SERTIFIKACIJA

(prisustvo i pomoć tokom sertifikacije)